در پی خودکشی کارگر پتروشیمی چوار ایلام، کارگران با تجمع در محوطه این شرکت، خواستار رسیدگی به این موضوع شدند. یکی از این کارگران در گفت‌وگو با ایلنا از خودکشی یکی از همکاران خود به نام «حیدر محسنی» متاهل و پدر دو فرزند خبر داد. به گفته او، ظاهراً این کارگر بعد از سال‌ها سابقه کار به حکم کارفرما تعدیل و بیکار شده بود. وی با حلق‌آویز کردن به زندگی خود خاتمه داده است. در همین زمینه تعدادی از کارگران پتروشیمی چوار ایلام با تجمع در محوطه شرکت خواستار پیگیری این مساله شدند. بعد از این تجمع صنفی، به کارگران قول دادند به مساله رسیدگی و مسببان احتمالی برکنار خواهند شد.