بازنشستگان مخابرات امروز، سه‌شنبه، ۱۲ اردیبهشت، در شهرهای تهران، مقابل وزارت ارتباطات و در شهرهای سیستان و بلوچستان، فارس، اسلام، اصفهان، هرمزگان، قزوین، چهارمحال بختیاری، اراک، خوزستان و کردستان مقابل ادارات مخابرات تجمع کردند.  به گزارش ایلنا، این بازنشستگان خواستار اجرای آیین نامه ۸۹، کاهش سهم بیمه تکمیلی از ۵۰ به ۲۰ درصدِ سابق و پرداختِ رفاهیات و سهم خواروبار خود هستند.