هیأت دولت، افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران را تصویب کرد. به گزارش توسعه ایرانی، مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران در جلسه دیروز هیأت دولت، بررسی و رقم ۹۰۰هزار تومان تعیین شده در شورای عالی کار تصویب شد. طبق این گزارش، حق مسکن جزو مزایایی است که رقم آن از سوی شورای عالی کار پیشنهاد می‌شود و برای اجرایی شدن باید حتما به تصویب هیأت دولت برسد.