بازنشستگان مخابرات روز دوشنبه (اول اسفند) در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان به طور سراسری در خوزستان، اصفهان، لرستان، تهران و ایلام تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، اجرای آیین‌نامه سال ۸۹، کاهش سهم بیمه تکمیلی بازنشستگان و پرداخت رفاهیات و سهم خواروبار از دی ماه سال ۱۴۰۰ تا امروز مهم‌ترین خواسته این بازنشستگان است.

طبق این گزارش، سهم بیمه تکمیلی بازنشستگان از ۲۰درصد به ۵۰درصد افزایش یافته و بازنشستگان خواستار بازگشت به رویه قبلی هستند.