نرخ اشتغال اقتصاد ایران در پاییز امسال حدود 38درصد برآورد شده و به بیان ساده از هر 100 ایرانی که در سن کار قرار دارد در پاییز امسال حدود 38 نفر دارای شغل بوده‌اند. به گزارش اکو ایران، کل جمعیت حاضر در سن کار (15 ساله و بیشتر) در پاییز امسال 63 میلیون و 886هزار نفر برآورد شده که از این تعداد 24میلیون و 70 هزار نفر دارای شغل هستند. بر این اساس نسبت اشتغال در اقتصاد ایران 37.7 است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از زمستان سال گذشته روندی نسبت اشتغال در ایران صعودی بوده و از حدود 36درصد به اعداد فعلی رسیده است.