شماری از کارگران فصلی واحد معدنی تراورتن آق‌دره از ابتدای بهمن ماه و با پایان قراردادهای کار، بیکار شدند.

برخی از این کارگران در گفت‌وگو با ایلنا گفتند: از بدو فعالیت این معدن قرار بود کارگران به صورت مداوم مشغول باشند اما قرارداد شماری از کارگران فصلی شاغل در این واحد معدنی با شروع فصل زمستان تمدید نشد و این کارگران بیکار شدند.

کارگران گفتند: در نتیجه این اقدام کارفرما روز شنبه (دوم دی ماه) تعدادی از همکاران فصلی بیکار شده در محدوده این واحد معدنی دست به اعتراض صنفی زدند.

به گفته این کارگران، کارفرما با این استدلال که سرمای فصل زمستان مانع از فعالیت کارگران فصلی می‌شود به قرارداد کاری تعدادی از آنها خاتمه داده و این در حالی است که از بدو فعالیت این معدن سنگ قرار بود با کارگران قرارداد ۱۲ماهه بسته شود.