کارورزان پرستاری مشهد خواستار احقاق حق و پرداخت حقوق منصفانه شدند.

تعدادی از این پرستاران در گفت‌وگو با ایلنا گفتند: در نامه‌ای خطاب به رئیس دانشکده پرستاری و مامایی مشهد، خواستار بهبود وضعیت شغلی و کارورزی خود شده‌ایم. تاکنون به دادخواهی ما توجهی نکرده‌اند اما امیدواریم به زودی به خواسته‌های ما پاسخ درست و روشن بدهند.

یکی از این کارورزان می‌گوید: ما مجبور به تحمل شیفت‌های کاری کامل هستیم و تمام وظایف یک پرستار را به تمامی برعهده داریم. در صورتی‌که خطا کنیم یا کاری را سهواً اشتباه انجام دهیم، مثل یک پرستار رسمی بازخواست می‌شویم اما از حقوق هیچ خبری نیست!

به گفته آنها، مسئولان مربوطه، فقدان بودجه مناسب برای پرداخت چنین حقوقی را مانع استیفای عدالت می‌دانند در حالی‌که وقتی نیرویی با جان و دل و تمام وقت کار می‌کند باید دستمزد بگیرد، حداقل باید پولی به او بدهند تا خرج ایاب و ذهاب را از جیب نپردازد.