پرداخت حق مرخصی کارگران شهرداری منجیل به تعویق افتاده است

کارگران شهرداری منجیل از پرداخت نشدن دو سال حق مرخصی خود خبر دادند.

یکی از این کارگران در گفت‌وگو با ایلنا گفت: حدود ۳۲ نفر هستیم که دو سال حق مرخصی خود را از پیمانکار سابق طلبکاریم اما پیمانکار، معوقات یاد شده را پرداخت نمی‌کند و تا جایی که اطلاع داریم برنامه‌ای هم برای

پرداخت ندارد.

او با بیان اینکه کارفرمایان موظف هستند در هنگام خاتمه قرارداد کار، مزایای مرخصی استحقاقی کارگران را پرداخت کند، گفت: بسیاری از کارگران شهرداری منجیل با قرارداد‌های موقت، از مرخصی استحقاقی دو و نیم روز در ماه خود استفاده نمی‌کنند، به امید اینکه بتوانند آن را از کارفرما به صورت نقدی دریافت کنند.