سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور گفت: در حال حاضر ۱۳۷هزار نفر افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید پشت‌نوبت برای دریافت حق پرستاری و مددکاری هستند که از این تعداد حدود ۷۴هزار نفر جزو چهار دهک اول قرار دارند که یکی از مهمترین اولویت‌های سازمان بهزیستی حمایت از این چهار دهک است. علیرضا انجلاسی در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که به چه میزان بودجه برای به صفر رساندن پشت‌نوبتی‌های حق پرستاری نیاز است؟ بیان کرد: به دنبال سرانه‌ای که در تصویب‌نامه هفته گذشته مصوب شد، حق پرستاری از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان رسیده و به عبارتی باید این ۱۳۷هزار نفر ماهانه یک میلیون و 200هزار تومان دریافت کنند.