معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعمل سازش درون‌کارگاهی را ابلاغ کرد. به گزارش ایسنا، در خصوص اجرای ماده ۱۵۷ قانون کار مبنی بر حصول سازش مستقیم بین کارفرما، کارگر یا کارآموز یا نمایندگان آنان قبل از اقامه دعوا در مراجع حل اختلاف کار، «دستورالعمل سازش درون‌کارگاهی» ابلاغ شد. طبق این گزارش، دستورالعمل شورای سازش سابق به دلیل ایراداتی که در آن وجود داشت به موجب دادنامه شماره ۱۷۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال و پس از طرح موضوع در جلسات مشترک با شرکای اجتماعی و قضات دیوان عدالت اداری و کارشناسان خبره متن پیش‌نویس دستورالعمل سازش درون‌کارگاهی با لحاظ مفاد دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.

برابر دستورالعمل ابلاغی، رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار قبل از طرح دعوا در مراجع حل اختلاف کار موضوع فصل نهم قانون کار در تشکل کارگری مستقر در کارگاه ذیربط انجام خواهد گرفت و در صورت عدم حصول سازش فی‌مابین طرفین اختلاف، موضوع در مراجع حل اختلاف کار مطرح و مطابق مقررات کار رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.