نمایندگان مجلس با انتصاب سیدصولت مرتضوی در پست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موافقت کردند.

به گزارش توسعه ایرانی، در جلسه علنی دیروز مجلس، صلاحیت و برنامه‌های وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در نهایت رئیس مجلس در این نشست نتیجه رأی نمایندگان به وزیر پیشنهادی را قرائت کرد که براساس آن نمایندگان مجلس با 176 رأی موافق، 64 رأی مخالف، 13 رأی ممتنع و 5 رأی باطله از مجموع 258 آرای مأخوذه، تصدی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به مرتضوی سپردند.