یک کارشناس روابط کار درباره اینکه کارگر چگونه متوجه شود سختی کار به او تعلق گرفته، می‌گوید: اگر کارگر بخواهد متوجه سختی کار شود، می‌تواند به شعبه تامین اجتماعی مربوطه مراجعه کند و ببیند که آیا 4درصد سختی کار را کارفرما پرداخت کرده یا خیر.

به گزارش تسنیم، مریم زنده‌دل ادامه داد: اگر عنوان شغلی کارگر در لیست بیمه درست قید شده باشد در واقع کارفرما سختی کار کارگر را پذیرفته اما اگر به عنوان مثال به جای جوشکار، کارگر ساده رد شده باشد به این معنی است که کارفرما نمی‌خواهد سختی کار را پرداخت کند. اگر چنین موضوعی برای کارگران پیش آمد باید مدارک و مستندات را به کمیته مشاغل سخت و زیان‌آور ارسال کنند تا به نوعی عنوان شغلی صحیح اثبات شود.

وی بیان کرد: عنوان شغلی در صلاحیت اداره کار قرار گرفته یعنی کارگران می‌توانند در اداره کار دادخواستی مربوط به عنوان شغلی تنظیم کنند. اگر در اداره کار عنوان شغلی احراز شود، در مرحله بعد کارگر باید به کمیته مشاغل سخت و زیان‌آور مراجعه کند. همچنین در زمان بازنشستگی اگر کارفرما مبلغ 4درصد را پرداخت نکرد، می‌توانند شخصاً این مبلغ را پرداخت و بعد از بازنشست شدن اقدام به طرح دعوی علیه کارفرمای خود کنند.