وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل سازمان‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌های تابعه بر رعایت قانون کار، ارائه گزارش وضعیت موجود در واحدهای مشمول قانون کار مجموعه‌های زیر نظر این وزارتخانه و تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در مدت سه ماه تاکید کرد.

به گزارش توسعه ایرانی، در بخشنامه عبدالملکی آمده است: نظر به اینکه وزارت تعاون، مرجع قانونی نظارت بر اجرای قوانین و مقررات کار است، رعایت دقیق مقررات در آن دسته از شرکت‌های تابعه و وابسته که تابع قانون کار باشند، اهمیت مضاعف پیدا می‌کند.

وی، در این بخشنامه بر رعایت حداکثری و اجرای درست قوانین و مقررات کار در واحدهای زیرمجموعه تاکید کرد.

در بند نخست این بخشنامه آمده است: در اجرای ماده ۴۹ قانون کار و به‌منظور استقرار مناسبات درست کارگاه با بازار کار در زمینه مزد، مقتضی است با رعایت تشریفات مقرر قانونی، نسبت به «تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل» اقدام شود.