معاون سازمان فنی و حرفه‌ای گفت: به صورت میانگین عدم تطبیق مدارک دانشگاهی با گروه‌های شغلی بیش از ۷۰درصد است که به منزله هدررفت منابعی است که دولت برای آموزش‌های رسمی اختصاص می‌دهد.

علیرضا حاتم‌زاده در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اظهار کرد: براساس گزارش مرکز آمار ایران از افراد شاغل، مشخص شده که به صورت میانگین عدم تطبیق مدارک دانشگاهی با گروه‌های شغلی بیش از ۷۰درصد است و حتی در برخی از گروه‌های شغلی این عدم تطبیق به بیش از ۹۰درصد رسیده است. این مساله باعث هدررفت منابعی است که دولت برای آموزش‌های رسمی اختصاص می‌دهد و از سویی دیگر نیز فرد ۴ تا ۱۰ سال اقدام به خواندن دروسی کرده که فقط منجر به هدررفت عمرش شده و پس از این دوران وارد مراکز فنی و حرفه‌ای می‌شود و با فردی که دارای مدرک سیکل است، همزمان اقدام به مهارت‌آموزی می‌کند.