مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: ۱۲درصد از معلولیت‌های جسمی و حرکتی در محیط و حین کار رخ می‌دهد که نیاز به آموزش جدی اصول پیشگیرانه دارد.

به گزارش ایلنا، ولی‌الله نصر اصفهانی گفت: این معلولیت‌های جسمی و حرکتی به دلیل رعایت نکردن اصول ایمنی کار از سوی کارگران و کارفرمایان در محیط کار رخ می‌دهد که نیاز به آموزش جدی اصول پیشگیرانه دارد.

وی گفت: علت غالب بروز معلولیت‌های جسمی و حرکتی، تصادفات، حوادث و سوانح کار است که در این میان، آسیب‌های نخاعی بالاترین آمار را دارد.