اشتغال در تابستان سال جاری در حالی با کاهش همراه بود که در این بین ۱۷۷هزار نفر از جمعیت شاغل زنان کم شده است.  به گزارش ایسنا، گزارش اخیر مرکز آمار ایران در رابطه با وضعیت بازار کار از افزایش نرخ بیکاری به ۹.۶درصد در تابستان امسال حکایت داشت. همچنین از جمعیت شاغل نسبت به تابستان پارسال ۱۳۶هزار و ۵۸۴ نفر کم شده است که این آمار در جمعیت زنان خود را نشان می‌دهد. بررسی جزئیات این گزارش حاکی از آن است که در دوره مورد بررسی از ۲۳.۴ میلیون نفر جمعیت شاغل بیش از ۱۹.۹ میلیون نفر را مردان تشکیل دادند که تعدادشان نسبت به تابستان پارسال حدود ۴۰هزار نفری رشد دارد اما مجموع زنان شاغل در این بازه زمانی حدود سه میلیون و ۴۹۲هزار نفر بوده که در مقایسه با فصل مشابه سال قبل، ۱۷۷هزار و ۵۲۸ نفر از تعدادشان کاسته شده است. در رابطه با وضعیت بیکاری بین زنان و مردان نیز آمار نشان می‌دهد که از حدود دو میلیون و ۴۹۶هزار نفر بیکار در تابستان امسال بالغ بر ۱.۷میلیون نفر مردان بوده‌اند و جمعیت زنان بیکار به ۷۵۱هزار و ۲۳۹ نفر رسیده است. بر این اساس، گرچه از تعداد مردان بیکار حدود ۷۰۰۰ نفر کم شده اما به جمعیت زنان بیکار ۲۵هزار و ۸۰۶ نفر افزوده شده است.