روسای کانون های بازنشستگی دو شهرستان در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار پرداخت حق مناطق جنگی بازنشستگان شدند.  به گزارش خبرنگار ایلنا، کانون‌های بازنشستگی ایلام و دهلران، در نامه‌ای مشترک به رئیس جمهور خواستار پرداخت هرچه سریعتر حق مناطق جنگی بازنشستگان شدند. در این نامه‌ مشترک آمده است: بنابر مصوبات مجلس سال ۷۶ شماره ۲۷/۲۷ و تعیین مناطق جنگی توسط ستاد نیروهای مسلح و تعیین یک ماه پاداش از سال ۵۹ تا زمان صدور بخشنامه، اکثر ادارات از این حق مسلم بهره‌مند شده‌اند و فقط آموزش و پرورش و دو سه اداره‌ی دیگر از دریافت آن محروم شده‌اند.