یک کارشناس ایمنی و بهداشت کار گفت: تا زمانی که بازبینی مجدد روی فرهنگ ایمنی کار اتفاق نیفتد، از جایی که الان هستیم فراتر نخواهیم رفت.

به گزارش ایلنا، شهرام غریب گفت: تا الان هر کس که آمده در خصوص ایمنی و بهداشت صحبت کرده اما در نهایت چیزی حاصل نشده است. در واقع ایمنی یک فرهنگ است و باید نهادینه شود. ایمنی از منظر شعار به جایی نخواهد رسید و در مقام عمل است که می‌توانیم بگوییم حرفی برای گفتن داریم. شعار «اول ایمنی، بعد کار» بسیار اشتباه است بلکه همیشه و لحظه به لحظه باید به ایمنی توجه داشت. درواقع ایمنی توأم با کار باید باشد و این‌گونه است که ایمنی جواب می‌دهد.