کارگران شیشه کاوه فلوت ساوه با تجمع مقابل اداره کار خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.  کارگران کاوه فلوت ساوه در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع خود مقابل اداره کار ساوه خبر دادند. این کارگران که 20 سال سابقه کار دارند، خواستار پرداخت چهار درصد بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور و برخورداری از مزایای بازنشستگی پیش از موعد شدند. یکی از این کارگران می‌گوید: بعد از یک سال که کارگران به همه ادارات دولتی و نماینده مجلس ساوه مراجعه کرده  و همه آنها به حق بودن خواسته کارگران بازنشسته مبنی بر سخت و زیان آور بودن کارشان را تایید کردند و وعده‌ی رسیدگی دادند، هیچ اتفاق مثبتی نیفتاد. در نتیجه مجبور شدیم دست به دامان اداره کار ساوه شویم تا شاید صدای دادخواهی ما را بشنوند و کاری برایمان صورت دهند.   از قرار معلوم، این افراد شرایط بازنشستگی را دارند و سابقه بیمه‌پردازی آن‌ها در مشاغل سخت بیش از ۲۰ سال است. به گفته کارگران، کارفرما نه تنها برای بازنشستگی آن‌ها اقدامی انجام نداده بلکه این کارگران را تعدیل کرده است. آن‌ها در حال حاضر توانایی بازنشسته شدن را ندارند.