تعدادی از فارغ‌التحصیلان بیکار رشته حقوق مقابل مجلس تجمع کردند. به گزارش ایسنا، تعدادی از فارغ‌التحصیلان بیکار رشته حقوق با تجمع مقابل مجلس از سخنان اخیر رئیس قوه قضاییه در مورد رفع انحصار از وکالت، سردفتری و کارشناسی استقبال کردند. تجمع‌کنندگان همچنین خواستار رسیدگی نمایندگان مجلس به این موضوع شدند.