پس از حدود ۵ ماه بیکاری ۲۲ نفر از کارگران پیمانکاری کمربند سبز شهرداری منطقه دو اهواز، با تغییر پیمانکار، این عده بر سر کار خود بازگشتند.

به گزارش ایلنا، یکی از این کارگران گفت: خوشبختانه با همت کارگران و حمایت مسئولان استانی و شهرستانی، کارگران بیکار شده که دارای سوابق ۵ تا ۸ سال بودند، به کارشان بازگشتند.

وی درباره روند پیگیری وضعیت مطالبات معوقه خود و همکارش گفت: در زمان بیکاری دو ماه مزد و ۴ ماه حق بیمه از پیمانکار سابق طلبکار بودیم. جدا از آن کارفرما باید غرامت ایام بیکاری ما کارگرانی که بیش از ۵ ماه بیکار بوده‌ایم را بپردازد. وی در عین حال گفت: قرارداد شغلی همه کارگران بیکار شده از تاریخ هشتم آذر ماه به مدت یک سال تمدید شده است.