مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی از مؤسسات زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری از راه‌اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا بر مشاغل و کسب و کارها با عنوان «کرونومی» خبر داد. پایگاه کرونومی زیر نظر کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا با هدف اطلاع‌رسانی و تحلیل پیامدهای اقتصادی کرونا بر جامعه و کسب و کارها و مستندسازی تجربه و اقدامات دولت و بخش خصوصی در مدیریت پاندمی کرونا راه‌اندازی شده است.