روز پنجشنبه (۱۵ آبان ماه) ۵۰درصد از حقوق مردادماه کارگران نگهداری خطوط ابنیه فنی تراورس پرداخت شد. یکی از کارگران نگهداری خطوط ابنیه فنی تراورس به ایلنا گفت: نیمی از دستمزد مرداد ماه خود را روز پنجشنبه (۱۵ آبان) دریافت کردیم و از قرار معلوم طبق روال جاری باقیمانده ۵۰درصد حقوق مرداد ماه کارگران تا حدود یک ماه آینده پرداخت می‌شود. به گفته این کارگر، در حال حاضر آنها جدا از ۵۰درصد باقیمانده حقوق مرداد ماه، بابت حقوق مهر نیز از کارفرما طلبکارند. در عین حال پرداخت نشدن کامل حقوق در هر ماه به یک روال تبدیل شده است.