بازنشستگان کارگری، خواستار ترمیم مزد و مستمری و جبران قدرت خرید از دست رفته مزدبگیران کارگری شدند.

به گزارش ایلنا، این بازنشستگان می‌گویند: براساس وعده‌های داده شده باید مزد و مستمری در نیمه دوم سال ترمیم شود و حالا که اعضای کارگری شورای عالی کار، درخواست برگزاری جلسه فوق‌العاده را داده‌اند، باید این مهم هرچه زودتر به انجام برسد. بازنشستگان می‌گویند: اگر این جلسه برگزار شود و حداقل مزد ترمیم شود، حداقل مستمری بازنشستگان نیز بهبود خواهد یافت.