کارگران پیمانکاری حفاری می‌گویند: شرایط شغلی ما نسبت به رسمی‌ها نامناسب است و همیشه دستمزدهایمان با تاخیر پرداخت می‌شود. به گزارش ایلنا، این کارگران می‌گویند: معمولاً حقوق ما با 10 تا 20 روز تاخیر پرداخت می‌شود، در حالی‌که مزایای مزدی و دریافتی ما به مراتب کمتر از رسمی‌هاست. این کارگران با بیان اینکه رسمی‌های شرکت‌های حفاری معمولاً حقوق خود را به موقع دریافت می‌کنند، ادامه دادند: کار سخت و دشوار حفاری در این گرمای سخت و اوضاع کرونا بر دوش کارگرانی افتاده که از کمترین حقوق شغلی که دریافت دستمزد به موقع است، محرومند.