کارگران فازهای 20 و21 عسلویه می‌گویند: دستمزدهایمان با تاخیر پرداخت می‌شود و حق بیمه‌های ما نیز به موقع واریز نمی‌شود.

به گزارش ایلنا، این کارگران که طرف قرارداد شرکت‌های پیمانکاری مختلف هستند، بعضاً تا دو ماه دستمزد معوق دارند و دو ماه است که دفترچه‌های بیمه آنها تمدید نشده است.

این کارگران می‌گویند: در روزهای گذشته بارها به نهادهای مسئول مراجعه کرده و خواستار پرداخت مطالبات مزدی خود شده‌ایم.

آنها خواستار نظارت بیشتر بر عملکرد شرکت‌های پیمانکاری هستند و می‌گویند: کارفرمایان مادر باید مراقب عملکرد پیمانکاران در قبال کارگران باشند. در شرایطی که دستمزد ما پیمانکاری‌ها کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد، تاخیرهای گاه و بیگاه امان همه را بریده است.