معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اذعان کرد که ۷۰درصد از اشتغال ایجاد شده در مناطق روستایی در سال گذشته فاقد پوشش بیمه‌ای است. به گزارش تسنیم، عیسی منصوری با اشاره به ایجاد 464هزار فرصت شغلی در سال گذشته به استناد آمار مرکز آمار ایران، بیان کرد: براساس اطلاعات احصا شده، در سال گذشته 471هزار شغل جدید ایجاد شده که این آمار ثبتی و کاملاً قابل دفاع است. البته بخش قابل توجهی از این اشتغال مربوط به اشتغال کم‌کیفیت است و حدود 180هزار شغل ایجاد شده از پوشش بیمه‌ای محروم هستند اما نکته‌ای که وجود دارد این است که بخشی از این فقدان بیمه‌ای افراد، داوطلبانه و بخشی نیز به دلیل عدم تطبیق تحصیلات با فضای کار یا تخطی کارفرمایان است. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی صنعت کارخانه‌ای کشور، اشتغالزا نیست، افزود: در سال گذشته خالص اشتغال بخش صنعت منفی 39هزار شغل بوده که به این معنی است که صنعت کارخانه‌ای در کشور فعلاً اشتغالزا نیست بنابراین باید سیاست‌های اشتغال کشور در سایر بخش‌های اقتصادی متمرکز شود. وی افزود: از میان 471هزار اشتغال ایجاد شده بیش از 143هزار شغل در مناطق روستایی و عشایری ایجاد شده که حاصل استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و منابع داخلی چهار بانک عامل اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایر است. به این ترتیب سهم اشتغال جدید روستایی از صفر درصد طی یک دهه اخیر در سال گذشته به حدود 25درصد رسیده است.