براساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار از وضعیت دستمزد نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی، کمترین میزان دستمزد روزانه را کارگران «میوه‌چین» و بیشترین متوسط دستمزد روزانه را کارگران «دروگر غلات و نشاکار» دریافت کرده‌اند. به گزارش ایسنا، مزد کارگران کشاورزی شامل وجه نقد بوده و در مواردی که به جای تمام یا قسمتی از آن غذا یا سهمی از محصول داده شده باشد، ارزش ریالی آن به قیمت روز پرداخت، برآورد و به وجه نقد اضافه می‌شود. نتایج طرح مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مزد روزانه کارگران مشاغل منتخب کشاورزی (۷ شغل) حاکی از آن است که بیشترین مزد روزانه در میان مردان را «کارگر دروگر غلات» با ۸۱هزار و ۷۸۱ تومان و کمترین مزد روزانه را «کارگر میوه‌چین» با ۵۳هزار و ۴۷۲ تومان دریافت کرده‌اند. بیشترین مزد روزانه در میان زنان نیز به «کارگر نشاکار» با ۷۵هزار و ۲۶۵ تومان و کمترین مزد روزانه زنان همچون مردان به «کارگر میوه‌چین» با ۴۰هزار و ۷۴۴ تومان اختصاص داشته است. پس از کارگر دروگر غلات، بیشترین دستمزد در سال گذشته متعلق به کارگر نشاکار بوده که بر این اساس متوسط دستمزد روزانه زنان با ۷۵هزار و ۲۶۵ تومان نسبت به متوسط دریافتی روزانه مردان با ۷۴هزار و ۴۰۰ تومان بیشتر بوده است. این در حالی است که بیشترین دستمزد روزانه را در سال ۱۳۹۶ کارگر نهرکش و مرزبند به خود اختصاص داده و کارگران میوه‌چین همچنان کمترین مزد روزانه را دریافت کرده‌اند. نکته قابل توجه اینکه متوسط مزد روزانه «کارگر بیل‌زن باغ» در دو سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ تغییر چندانی نداشته و دستمزد «کارگر نهرکش و مرزبند» از ۷۲هزار و ۱۴۳ تومان در سال ۱۳۹۶ به ۵۸هزار و ۱۱۰ تومان رسیده و به شدت کاهش داشته است. 

با توجه به متوسط مزد روزانه در استان‌های کشور، بالاترین مزد روزانه برای مردان مربوط به «کارگر وجین‌کار و تنک‌کار» در استان گیلان با ۱۲۰هزار و ۸۹۹ تومان و پایین‌ترین مزد روزانه مربوط به «کارگر نهرکش و مرزبند» در استان خراسان جنوبی با ۳۰هزار تومان است. بالاترین مزد روزانه برای زنان در بین استان‌های کشور نیز مربوط به «کارگر وجین کار و تنک‌کار» در استان گیلان با ۱۰۲هزار و ۶۲۵ تومان و پایین‌ترین مزد روزانه مربوط به «کارگر وجین‌کار و تنک‌کار» در استان خراسان رضوی با ۲۷هزار و ۹۰۷ تومان بوده است.

بررسی شکاف جنسیتی مزد در سال ۱۳۹۷ بیانگر آن است که بیشترین شکاف جنسیتی مزد به «کارگر دروگر غلات» و کمترین شکاف جنسیتی مزد به «کارگر وجین‌کار و تنک‌کار» و «نشاکار» اختصاص داشته است. همچنین بررسی شکاف جنسیتی مزد بیانگر آن است که اختلاف متوسط مزد روزانه زنان و مردان در شغل وجین‌کار و تنک‌کار، در سال گذشته ۰.۸درصد کمتر از سال ۱۳۹۶ است. شکاف جنسیتی مزد از نسبت مابه‌التفاوت مزد زنان و مردان به مزد مردان به دست می‌آید و این شاخص به صورت درصد نمایش داده می‌شود و هر چه این رقم بیشتر باشد، شکاف جنسیتی مزد عمیق‌تر خواهد بود.