صندوق کودکان سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی کار آی.ال.او با انتشار گزارش مشترک اعلام کردند در حالی که شمار کودکان کار در جهان به ۱۶۰ میلیون نفر رسیده است، میلیون‌ها کودک دیگر نیز در معرض خطر کار اجباری قرار دارند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این گزارش با اشاره به شمار بی‌سابقه شمار کودکان کار در جهان اضافه شده است  پس از ۲۰ سال موفقیت در کاهش تعداد کودکان کار، اکنون شمار این کودکان به ۱۶۰ میلیون نفر رسیده است. بر اساس تازه‌ترین گزارش صندوق کودکان سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی کار، بیش از هشت میلیون کودک دیگر در چهار سال گذشته مجبور شده‌اند کار کنند و تعداد کودکان کار به ۱۶۰ میلیون کودک افزایش یافته است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی کار سازمان ملل در این گزارش مشترک که روز پنجشنبه ۱۰ ژوئن منتشر شد هشدار داده اند، پیامدهای اقتصادی بحران ویروس کرونا میلیون‌ها کودک دیگر را نیز به سمت همین سرنوشت سوق خواهد داد. نتایج آمار یونیسف و آی.‌ال.‌او نشان می‌دهد که پس از ۲۰ سال موفقیت در کاهش تعداد کودکان کار، شمار این کودکان طی سال‌های اخیر به صورت بی‌سابقه‌ افزایش یافته است.