منابع خبری از عزل چند مقام کلیدی و بلند پایه عربستان ازجمله وزیر حج و عمره توسط پادشاه این کشور خبر دادند. به گزارش روسیا الیوم، سلمان بن عبد العزیز، پادشاه عربستان سعودی در احکامی شماری از مقامات کلیدی و بلند پایه کشورش را عزل کرد. پادشاه عربستان در حکمی محمد صالح بن طاهر بنتن، وزیر حج و عمره دولت عربستان را از سمتش عزل و عصام بن‌سعد بن سعید، وزیر مشاور و عضو شورای وزیران را با حفظ سمت به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد. وی در حکم دیگری، إبراهیم بن سلیمان بن عبدالله الرشید، رئیس دادگاه عالی اداری و عبدالهادی بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوری، رئیس اداره کل هواپیمایی کشوری عربستان را عزل و به ترتیب علی بن سلیمان بن علی السعوی و عبدالعزیز بن عبدالله بن عبد العزیز الدعیلج را با رتبه وزیر جانشین آنها کرد. پادشاه عربستان در ادامه عزل و نصب مقامات کلیدی کشورش، عبدالهادی بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوری را که از سمت رئیس اداره کل هواپیمایی کشوری عربستان عزل کرده بود در سمت معاون امور اجرایی وزارت خارجه کشورش با رتبه وزیر منصوب کرد. وی عبدالعزیز العریفی را به عنوان معاون وزیر حمل‌و‌نقل تعیین کرد.