صدها تن در الجزایر با برگزاری تظاهراتی خواهان آزادی فوری فعالان سیاسی و برکناری دولت فعلی و تشکیل دولت مدنی شدند. به گزارش العربی الجدید، شرکت‌کنندگان در تظاهرات منطقه تیزی وزو در حالی که بیشترشان ماسک نداشتند، شعارهای سیاسی علیه حاکمیت و ژنرال‌ها سر می‌دادند و خواستار آزادی فوری فعالان بازداشت شدند. آنها همچنین مسؤولان را به دلیل بازداشت ده‌ها فعال از زمان تعلیق تظاهرات‌ها در مارس گذشته، ترسو و مجرم خوانده و شعارهایی درباره دولت مدنی، ایجاد دموکراسی و مخالفت با دخالفت ارتش در امور سیاسی سر دادند اما در ادامه پلیس الجزایر وارد عمل شده و با استفاده از باتوم سعی در متفرق کردن تظاهرکنندگان داشت و تعدادی از آنها را بازداشت کرد. صدها تن دیگر هم در شهر بجایه به فراخوان فعالان برای تظاهرات پاسخ داده و با در دست داشتن پلاکاردهایی بر استمرار خواسته‌های سیاسی خود تا تغییر کامل حاکمیت تاکید کردند.