اتحادیه اروپا دستگیری و سرکوب خشن معترضان در مسکو را محکوم کرد.  به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی اتحادیه اروپا سرکوب تظاهرات اخیر مسکو را نقض آشکار قانون اساسی روسیه اعلام کرده است.  مایا کوسیانچیچ، از دولت روسیه خواسته است به قانون اساسی آن کشور و حقوق بنیادین شهروندان احترام بگذارد. اتحادیه اروپا از دولت روسیه خواسته است تا از حذف نیروهای اپوزیسیون در انتخابات شهرداری‌ها امتناع بورزد. مایا کوسیانچیچ گفته است که روسیه باید به نکات مندرج در سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSZE) و همچنین تعهدات بین‌المللی خود پایبند بماند. بنابراین گزارش، در جریان تظاهرات نیروهای اپوزیسیون بیش از هزار نفر دستگیر شده‌اند.