هم‌زمان با دومین روز از ایام الله دهه فجر دکتر مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان، که به منظور افتتاح چند طرح ورزشی به استان اصفهان سفر کرده بود، به همراه مهندس زهرا سعیدی نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولین استان، ضمن بازدید از خطوط تولید فولاد مبارکه، با مدیرعامل و معاونان فولاد مبارکه راهکارهای نقش آفرینی این شرکت در توسعه روزافزون ورزش استان را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

وزیـر ورزش و جوانـان در ایـن بازدیـد، ضمـن قدردانـی از زحمـات فـولاد مبارکه گفت: صنایـع به موازات نقشـی کـه در تولید دارند، در مسئولیت‌های اجتماعی نیز ایفای نقش می کننـد و یکـی از واحدهایـی کـه در توسـعه ورزش بسـیار موفـق عمـل کـرده، فـولاد مبارکـه اسـت. این بنگاه صنعتی، باشگاه ورزشی کاملی دارد که در آن رشته های مختلفی در حال فعالیت و افتخارآفرینی هسـتند. 

معـاون اجرای پروژه‌هـای فولاد مبارکـه گفت: از جانـب وزیـر ورزش و جوانـان پیشنهادی مبنی بر واگذاری کل مجموعه ورزشگاه نقش جهـان بـه شـرکت فـولاد مبارکـه مطـرح شـد و فولاد مبارکه با رویکرد ارائه خدمت بیشتر به جوانان ورزشـکار و علاقه منـد بـه ورزش اسـتان، بررسـی این پیشـنهاد را در دسـتور کار خـود قـرار داده اسـت

دکتـر سـلطانی فر بـا اشـاره بـه عملکـرد خـوب تیم‌هـای باشـگاه فـولاد مبارکـه سـپاهان در رشـته‌های مختلف ورزشـی، از تیـم فوتبـال فولاد مبارکـه سـپاهان به عنـوان تیمـی قدرتمنـد یـاد و اظهـار کـرد: ایـن تیـم را بایـد قطـب سـوم فوتبـال ایـران دانسـت. وی ضمـن ابـراز خرسـندی از عملکـرد فـولاد مبارکـه در توسـعه فضاهـای ورزشـی گفـت: وزارت ورزش و جوانـان به همـراه فـولاد مبارکـه در کار مشـترکی کـه از سـال‌ها قبـل آغـاز کرده‌انـد، توانسـتند ورزشـگاه نقش جهـان را بـه بهره‌بـرداری برسـانند و اخیـرا نیـز با برگزاری جلسـات مشـترک دیگر، برخی مشـکلات باقی مانده تا تکمیل نهایی ورزشگاه را مورد بررسی و تبادل نظـر قـرار دادنـد.

وزیـر ورزش و جوانـان خاطرنشـان کـرد: بـا مذاکرات انجام شده و طبق چارچوب‌های قانونی، تکمیل و بهره‌برداری این ورزشـگاه به مجموعه فولاد مبارکه سـپرده خواهد شد. وی در بخـش پایانـی سـخنان خـود حرکـت فـولاد مبارکه به سـمت توسـعه ورزش را ارزشـمند دانست و بـا تأکیـد بـر اهمیـت توجـه بـه ورزش هـای پایـه گفـت: باشـگاه فـولاد مبارکـه سـپاهان می‌توانـد بـا سـرمایه‌گذاری در ورزش‌هـای پایـه هـم بـه توسـعه بیشـتر ورزش و هـم بـه افزایـش درآمدزایـی برسـد. 

در همین خصوص معـاون اجرای پروژه‌هـای فولاد مبارکـه تصریـح کـرد: از جانـب وزیـر ورزش و جوانـان پیشنهادی مبنی بر واگذاری کل مجموعه ورزشگاه نقش جهـان بـه شـرکت فـولاد مبارکـه مطـرح شـد و فولاد مبارکه با رویکرد ارائه خدمت بیشتر به جوانان ورزشـکار و علاقه‌منـد بـه ورزش اسـتان، بررسـی این پیشـنهاد را در دسـتور کار خـود قـرار داده اسـت تـا بـا لحاظ کردن نیازهای لازم، نظر قطعی خود را در این خصـوص اعـلام کند. 

وزیـر ورزش و جوانـان گفت: بـا مذاکرات انجام شده و طبق چارچوب‌های قانونی، تکمیل و بهره‌برداری این ورزشـگاه به مجموعه فولاد مبارکه سـپرده خواهد شد. وی حرکـت فـولاد مبارکه به سـمت توسـعه ورزش را  ارزشـمند دانست و بـا توجه به اهمیـت توجـه بـه ورزش‌هـای پایـه، باشـگاه فـولاد مبارکـه سـپاهان می‌توانـد بـا سـرمایه‌گذاری در ورزش‌هـای پایه هم بـه توسعه بیشـتر ورزش و هم به افزایش درآمدزایی برسـد

احمـد سـعیدبخش در بخـش دیگـری از سـخنان خود در مورد کارهای باقیمانده طبقه دوم ورزشگاه نقش جهـان افـزود: از جانـب وزارت ورزش و جوانان پیشـنهاد شـد کـه بـا کمـک و حمایـت مالـی شـرکت فولاد مبارکه و بـا اضافه شـدن به سـالن‌های کاربری متناسـب با مبالغ هزینه شـده، طبقه دوم در اسرع وقـت تکمیـل و مـورد بهره بـرداری قـرار گیرد. وی در بخش پایانی سـخنان خود با تأکید بر این که احـداث و تکمیـل جاده‌هـای دسترسـی و حلقـه پیرامونـی ورزشـگاه نقش جهـان از سـوی شـرکت فـولاد مبارکـه در دسـت اقـدام اسـت، گفـت: رفـع مشـکلات به وجودآمده بـرای باشـگاه فـولاد مبارکه سپاهان به دلیل بیمه نبودن ورزشگاه و ارائه قرارداد استادیوم فوتبال از طرف شرکت توسعه و نگهداری اماکـن ورزشـی از دیگر مباحثی بود کـه در ایـن دیدار بـر آن‌هـا تأکید شـد.

بهره برداری از طبقه دوم ورزشگاه نقش جهان تا پایان بهمن ماه

بر اساس این گزارش، مدیرعامل فولاد مبارکه با تأکید بر اهمیت تکمیل طبقه دوم ورزشگاه نقش جهان در راستای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی شرکت فولاد مبارکه  گفت: طی جلساتی کاربردی که با مسئولان ورزش کشور و استان داشته ایم، با حمایت شرکت فولاد مبارکه و با انجام عملیات محکم سازی حصار پیرامون و ایمن سازی پله ها، طبقه دوم ورزشگاه  هزار نفری نقش جهان، طبق قول مساعدی که شرکت توسعه و نگهداری اماکن 75 ورزشی به فولاد مبارکه داده است، تا پایان بهمن ماه آماده بهره برداری می‌شود.

مهندس حمیدرضا عظیمیان ادامه داد: خوشبختانه چادرهای طبقه دوم نیز روز چهارشنبه سوم بهمن وارد ورزشگاه شده اند و بدون فوت وقت عملیات نصب آن ها با همکاری پیمانکار مربوط آغاز شده است. طبق پیش بینی پیمانکار، تا پایان خردادماه سال آتی، نصب تمامی آن ها به پایان خواهد رسید. وی ضمن اشاره به تأثیر ورزش در افزایش شادابی و نشاط جامعه گفت: خوشبختانه امروز جایگاه تیم های محبوب فولاد مبارکه سپاهان به گونه ای است که هر روز هواداران بیشتری برای تماشای مسابقات به ورزشگاه می‌آیند؛ ازاین رو نیاز است هرچه سریع‌تر این پروژه به اتمام برسد. مهندس عظیمیان در ادامه ضمن قدردانی از همه مسئولان و واحدهایی که تاکنون روند آماده سازی و تأمین امنیت و آسایش هواداران در ورزشگاه را بر عهده داشته اند، گفت: بدون شک ورزش یکی از مقوله هایی است که می تواند برای فرزندان ما و به طورکلی برای همه آحاد جامعه سلامتی، امید و شادابی به ارمغان آورد؛ ازاین رو شرکت فولاد مبارکه تمامی تلاش خود را برای توسعه این فضا به کار خواهد گرفت.